Saturday, 17 November 2012

ဘ၀ညရဲ့ မီးေရာင္စံုေအာက္က ျမန္မာမိန္းခေလး ဘ၀

 

KTV ၊ (မာဆက္) အႏိွပ္ခန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားတြင္ လွည္ ့ လည္ ေဖ်ာ္ေျဖ ေရးး အ သြင္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ေမာ္ဒယ္ မေလးမ်ား အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္၊အဆိူ ပါမိန္းကေလးမ်ားမွာ မ်ားေသာ အားျဖင္ ့ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာေျပျပစ္ၾက သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။


အလႊာ အသီးသီးမွ ဆင္းသက္္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္..၊သူတို ့
က်င္လည္ရာ ေနရာမ်ားကေတာ ့ …စားေသာက္ဆိုင္ အမည္ခံ ကာရာ
အိုေကခန္းမ်ား၊ အလွျပင္ဆိုင္အမည္ခံအႏွိပ္ခန္းမ်ား. စင္တင္ေတးဂီတ
အမည္ခံ ေမာ္ဒယ္မေလးမ်ား ထားရွိေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္..။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင္ ့မိန္းကေလးတို ့သဘာ၀အလွတရား
မ်ားကို ဗန္းျပကာေငြ ရွာ ၾကေသာေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္..။

ပထမဦးစြာတင္ျပမွာက ကာရာ အိုေကခန္းမမ်ား..တြင္ က်င္လည္ၾကေသာ
 မိနး္ကေလးမ်ား၏ ဘ၀ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္..။

ထိုမိန္း ကေလးမ်ားသည္အသက္အားျဖင္ ့ (17 ႏွစ္မွ30)၀န္းက်င္သာ
ရွိၾကပါသည္။ထို မိန္းကေလးမ်ား ရုပ္ရည္ အ တန္သင္ ့ ရွိၾကျပီးပညာေရး

အေနႏွင္ ့ေတာ ့ အခ်ိဳ ့က အေျခခံအဆင္ ့ အခ်ိဳ ့ ကေတာ ့ တကၠသိုလ္
မ်ားတြင္ ေက်ာင္း တက ္ ဆဲ မိန္းကေလးမ်ားပါ ပါ၀င္ ပါသည္။

ပထမႏွစ္..ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္း သူမ်ားပါ၀င္ေနၾကမွာထူးျခားမွဳ ့
တခု ျဖစ္ပါသည္..။

သူတို ့ ၏ေျပာဆိုခ်က္ အရ ပညာဆက္လက္သင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးမျပည့္ စံုျခင္း၊မိဘမ်ားမွစီးပြားေရးက်ပ္တည္းလာမွဳ ့ ေၾကာင္ ့ ေက်ာင္းစရိတ္ဆက္
လက္မပံ့ပိုးႏိုင္ေတာ ့ ျခင္းတို ့ ေၾကာင္ ့ ပညာအတြက္ ဘ၀ က ိ ု ႏွစ္ၾက
သူမ်ား ျဖစ္ ပါသည္။

ထိုမိန္းက ေလး မ်ိဳးသည္မ်ားေသာအားျဖင္ ့ အလုပ္သေဘာဆက္ဆံံမွဳ ့
မွလြဲရ်္လူသိမခံၾကပါ ။ေနာက္ထိုအထဲတြင ္ အမ်ားဆံုး ေရာက ္ ရွိ
လာၾကသူမ်ားကေတာ ့ ယခင္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နယ္မွေနရ်္
လာေရာက္လုပ္ကိုေနၾကသည္ ့ အထည္ ခ်ဳပ္ သမ ေလးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

။ျပည္ပ မွလာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္
 ႏိုင္ငံေရးအေျခေနအရေသာ္၄င္း ၊အစိုးရ၏စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အေပၚသေဘာထားေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင္ ့ ေသာ္၄င္း၊လွ်ပ္စစ္မီးသံုး
စြဲရာတြင ္ လံု ေလာက္စြာမရရွိမွဳ ့ေၾကာင္ ့ေသာ္၄င္းအေၾကာင္းအမ်ိဳး
မ်ိဳးေၾကာင့္လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းခဲ့ ၾကပါသည္..။

ထိုအခါတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွမိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ ရပါသည္..။

ထိုမိန္းကေလးမ်ား သည ္ မိမိ ဘ၀ ရပ္တည္ေရး ႏွင့္ အျခားအလုပ္မ်ားေျပာင္း
လဲ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္အလုပ္ရွားပါးမွဳ ့ တို ့ ေၾကာင္ ့ အ၀င္လြယ္ အထြက္ လြယ္ေငြရလြယ္ေသာကာရာအိုေကခန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရင္း
ယခုတိုင ္ ရုန္းမထြက္ႏိုင္သ ူ အမ်ားအျပားရွိေန ၾက ပါသည္ ။

 ေနထိုင္ၾကသည္ ့ ပံုစံမ်ားကေတာ ့ အလွ်င္းသင္ ့ သူမ်ားႏွင္ ့ တိုက္ခန္းမ်ား
စပ္္တူဌားရမ္းေနထိုင္ၾကျခင္း၊ဆိုင္မ်ားမွစီစဥၤေပးေသာအေဆာင္မ်ားတြင္ေန
ထိုင္ၾကျခင္းမ်ားစသည္ျဖင္ ့ေန ၾက ပါသည္။

စားေရးေသာက္ေရးအေနႏွင္ ့ ကေတာ ့ မနက္ခင္းပိုင္းတြင္မိမိေငြျဖင္ ့
၀ယ္စားညစာ အတြက္မူလာ ေရာက္ ၾက ေသာဧည္ ့သည္မ်ားထံ
မွေက်ြး သမွ် ျဖင္ ့ ခ်ိဳ ့ ခ်န္ ကာ ရသမွ် ေငြ ကိုစုျပီး အေ၀းမွမိဘ
မ်ားကိုေထာက္ ပံ့ ၾကပါသည္ ။

အလုပ္ခ်ိန္မွာ ညေန(5း00)ေလာက္မွစတင္ကာည(2း00)ေလာက္ထိ
ရွိၾကပါသည္ ။ထိုဘ၀မ်ားတြင္ ၾကာရွည္ က်င္လည္ ခဲ့ ၾကသည္ ့ မိန္း
ကေလးအမ်ားစု မွာ က်င္လည္ရာပါတ္၀န္းက်င္ ၏ရိုက္ခတ္မွဳ ့ ေၾကာင္ ့
စိတ္အလိုလိုက္ရင္း အရက္စြဲ ၊ေၾကးစားဘ၀ ၊ေငြ ေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ား၏
လေပးစနစ္ျဖင္ ့ အငယ္အေနွာင္းဘ၀မ်ားျဖင္ ့ သာနိဂုန္းခ်ဳပ္ရ
ပါေတာ ့သည္ ။

ေအာင္သက္ခိုင္ ဘေလာဂ္ မွသိသမွ် ။ 

No comments:

Post a Comment